Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Projekt Warszawa Talentów

Projekt Warszawa Talentów

W naszej szkole w latach 2021-2023 zrealizowaliśmy Projekt Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy, pod patronatem Miasta Stołecznego Warszawy. 

Celem Projektu było utworzenie Punktu Informacji Kariery, gdzie Doradca zawodowy udzielała porad indywidulanych dla uczniów oraz rodziców w zakresie diagnozowania zasoby ucznia tj. umiejętności, zdolności, uzdolnienia, zainteresowania, kompetencji i predyspozycji zawodowych. To również wsparcie rodziców i uczniów w procesie wyboru przez dziecko ścieżki edukacyjnej - zapoznanie uczniów i rodziców z ofertą edukacyjną szkolnictwa ponadpodstawowego. 

 

Zapraszamy rodziców i uczniów klas 8 do śledzenia informacji dotyczących rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

https://edukacja.um.warszawa.pl/aktualnosci-rekrutacja

W szkole realizowane są zajęcia z zakresu Doradztwa zawodowego dla klas 7 i 8.

 

W programie ujęte zostały cele szczegółowe w poszczególnych obszarach:

W obszarze POZNANIE WŁASNYCH ZASOBÓW UCZEŃ: • określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych; • rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe); • dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł; • rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych; • rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej; • określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji; • określa własną hierarchię wartości i potrzeb.

 W obszarze ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY UCZEŃ: • wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania; • porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców; • wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy; • uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka; • analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy; • wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową; • dokonuje autoprezentacji; • charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, w tym instytucje rynku pracy. 

W obszarze RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE UCZEŃ: • analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji; • analizuje kryteria rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych w kontekście rozpoznania własnych zasobów; • charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji poza formalnej i nieformalnej; • określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

 W obszarze PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIA DECYZJI EDUKACYJNO - ZAWODOWYCH UCZEŃ: • dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym; • określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby; • identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjnej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy; • planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Data dodania: 2024-03-18 08:43:13
Data edycji: 2024-03-18 08:54:46
Ilość wyświetleń: 80

“Najważniejsze, co możemy dać sobie nawzajem to nasza uwaga”

Marshall B. Rosenberg

Odwiedź również

godło Polski - link do strony głównej
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344
im. Powstania Warszawskiego w Warszawie

03-185 Warszawa Poland

Erazma z Zakroczymia 15

Inspektor Danych Osobowych:
Anna Mroczkowska Telefon: 22 5103620 wew. 212 e-mail: inspektor@dbfo.waw.pl 

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej