Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji www.sp344.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2012-11-06. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-23.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
  • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
  • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
  • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
  • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
  • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-12-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Datę ostatniego przeglądu deklaracji dostępności: 2023-12-23

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Stecewicz, adres e-mail: WSTECEWICZ@eduwarszawa.plKontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 6149030. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ulicy Erazma z Zakroczymia 15 oraz ulicy Światowida.

Dojścia piesze są od ulic Erazma z Zakroczymia oraz Światowida.  Przejścia dla pieszych od ul. Światowida posiadają sygnalizację dźwiękową  Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.

Najbliższa stacja autobusowa i tramwajowa  Mehoffera znajduje się w odległości do ok.200 m.

Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe znajdują się w odległości 200 m: Mehoffera

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parkingu terenu szkoły.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

 

Wejście do budynku

Do wnętrza budynku prowadzą 3 wejścia. 2 do części piwnicznej ( schody w dół) 1 do części głównej- dla petentów ( schody do góry). Budynek jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE”).

W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Petenci obsługiwani są wyłącznie na parterze w szkolnym sekretariacie.

W lokalu znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępu do tłumacza PJM.

Data dodania: 2023-12-11 20:16:57
Data edycji: 2024-02-15 10:54:27
Ilość wyświetleń: 262

“Najważniejsze, co możemy dać sobie nawzajem to nasza uwaga”

Marshall B. Rosenberg

Odwiedź również

godło Polski - link do strony głównej
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344
im. Powstania Warszawskiego w Warszawie

03-185 Warszawa Poland

Erazma z Zakroczymia 15

Inspektor Danych Osobowych:
Anna Mroczkowska Telefon: 22 5103620 wew. 212 e-mail: inspektor@dbfo.waw.pl 

Zastępca Inspektora Danych Osobowych:
Anna Żebrowska – Kaczyńska Telefon:225103620 wew. 233 email: inspektor@dbfo.waw.pl

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej