•  

      

     UWAGA!!!

     W ZWIĄZKU Z DUŻYM ZAINTERESOWANIEM KONKURSEM WYDŁUŻAMY TERMIN PRZESYŁANIA PRAC DO 14/06/2018 ROKU.

     WYNIKI OGŁOSIMY W DNIU 20/06/2018.

     WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU JEST ZGŁOSZENIE UCZNIA - E-MAIL WSKAZANY W REGULAMINIE.

      

     REGULAMIN KONKURSU NA FILM (SPOT) REKLAMOWY

      

     "MOJA SZKOŁA"

      

     1. Postanowienia ogólne

      

     1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs spotów reklamowych – „Moja Szkoła”.

     .

     1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie w ramach przedmiotu informatyka.

      

     1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-7.

      

     1. Cel konkursu

      

     Celem konkursu jest pobudzenie wśród uczestników zainteresowania własną szkołą i środowiskiem szkolnym, a także nabycie (doskonalenie) umiejętności posługiwania się nowoczesnymi instrumentami techniki i oprogramowania.

      

     1. Przedmiot i czas trwania konkursu

      

     1. Przedmiotem konkursu jest krótki film promocyjny lub reklamowy ujęty w formie multimedialnej, trwający maksymalnie 120 sekund o tematyce związanej ze środowiskiem szkoły.
     2. Prace konkursową należy przesłać na adres e-mail: moja.szkola@sp344.onmicrosoft.com. W opisie należy zamieścić imiona i nazwiska autorów, pełną nazwę prezentowanej szkoły. Uczestników konkursu należy zgłaszać do dnia 22/05/2018 za pomocą zgłoszenia na adres e-mail podany powyżej. Prace przesyłamy do dnia 03/06/2018.
     3. Parametry filmu
      1. Rozdzielczość min 1280x720 pikseli.
      2. Format zapisu pliku – dowolny (optymalizacja rozmiaru pliku bez straty jakości nagrywanego obrazu).
     4. Wyniki konkursu oraz informacja o terminie rozdania nagród zostaną ogłoszone w dniu 08 czerwca 2018 roku na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.

      

     1. Zasady konkursu

      

     1. Uczestnik konkursu może zgłosić jeden spot reklamowy.
     2. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być zgodna z normami obyczajowymi.
     3. Przystąpienie do konkursu jest równoczesne z oświadczeniem, że uczestnik posiada pełnię praw autorskich, osobistych do spotu reklamowego oraz, że praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich.
     4. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z prac konkursowych, z podaniem imienia i nazwiska autora w celach promocyjno-marketingowych, stosownie do potrzeb organizatora, między innymi na stronie internetowej organizatora.
     5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.

      

     1. Ocena i nagrody

      

     1. Oceny prac konkursowych dokona powołane przez organizatora Jury, którego zadaniem będzie wybór laureatów konkursu. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
     2. Jury może przyznać jedną nagrodę główną. Może nie przyznać nagrody głównej, jeśli poziom prac nie uzasadnia jej przyznania.
     3. Jury może przyznać również wyróżnienia.
     4. Organizator może również przyznać nagrodę publiczności (głosowanie uczniów w ankiecie na najlepszy spot).
     5. Laureaci konkursu otrzymują nagrody w postaci rzeczowej.

      

      


     OEiiZK

     Konkurs Filmowy

     ZRÓB-MY NASZ-FILM

     HISTORIE ZAPISANE W OBRAZIE

     więcej informacji na stronie https://zrobmynaszfilm.blogspot.com/.

     ZAPISY DO 21.12.2017 ROKU.


     Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Informatyczny” odbędzie się 23 listopada 2017 r.

     Sala 234 i 235, godzina 12:50-13:50.

     Ważne: uczeń biorący udział w konkursie musi mieć ze sobą 9,00 zł.

     http://www.konkursy-delta.edu.pl/orzel-informatyczny/

      

     Drodzy Nauczyciele, Drodzy Uczniowie!

      

     Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Informatyczny” stworzonym wyłącznie dla szkół podstawowych.

      

     Zajmujemy się organizacją ogólnopolskich konkursów przedmiotowych na różnym poziomie zaawansowania. Organizowane przez nas ogólnopolskie konkursy urozmaicają program zajęć, stanowią cenne rozszerzenie programów nauczania, jednocześnie popularyzując naukę przez zabawę. Są platformą dającą możliwość porównania poziomu wiedzy z rówieśnikami z terenu całej Polski.

     Wspieramy i nagradzamy szkoły, najlepszych nauczycieli i ambitne, uzdolnione dzieci oraz młodzież zarówno za wiedzę jak i za aktywność, samodzielność i wolę współzawodnictwa. Dlatego każdy uczestnik Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł Informatyczny” zostanie wyróżniony.

     Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł Informatyczny” otrzymają prestiżowy tytuł „Orzeł Informatyczny” wraz z dyplomem i cenną nagrodą. Również szkoła i nauczyciel zostanie uhonorowany za wkład w przygotowanie „Orła” – mistrza Polski.

      

     Konkursy przygotowane są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę. Każdy z testów składa się z 21 pytań o różnym stopniu zaawansowania.

      

     Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych od klasy 2 do 7.

      

     Nagrody

     W naszym konkursie nie ma przegranych.

     Uczniowie uczestniczący w ogólnopolskim konkursie, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzymają dyplom uznania. Najlepsi otrzymają tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu, dyplomy i cenne nagrody w tym stypendia naukowe do 500 zł.

      

     Nauczyciele odpowiedzialni za organizację konkursu w szkole otrzymają zaświadczenie o przeprowadzeniu Ogólnopolskiego Konkursu. Dodatkowo uhonorujemy nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu, których uczniowie zostaną laureatami.

     Przewidujemy również cenne nagrody dla szkół za aktywny udział w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym.

      

     Zapraszamy do wspólnej zabawy i intelektualnego współzawodnictwa!!!

      


     Przedmiotowy Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych

     miniLOGIA

     organizowany przez OEIiZK

     http://minilogia.oeiizk.waw.pl
     minilogia@oeiizk.waw.pl 

      

     Informacje dla uczniów

     Uczestnik Konkursu od 25 października rozwiązuje test i wysyła rozwiązania zadań, nie później niż 15 listopada 2017 roku do godziny 14:00 i informuje o tym fakcie nauczyciela w szkole. Od 18 października 2017 roku każdy uczestnik będzie mógł pobrać Wytyczne do rozwiązywania testu i zadań pierwszego etapu i oddawania ich do oceny.

     Rodzice (opiekunowie prawni) każdego ucznia przystępującego do Konkursu składają pisemne oświadczenie stanowiące zgodę na udział ucznia w Konkursie. Uczniowie dostarczają nauczycielom wypełnione oświadczenia. Oświadczenia pozostają w szkołach macierzystych uczniów, do końca bieżącego roku szkolnego.

      

     Regulamin konkursu: http://minilogia.oeiizk.waw.pl/strony/dokumenty/ml16regulamin.pdf