• Edukacja Kulturalna

    • W naszej placówce realizowany jest Szkolny Program Edukacji Kulturalnej, który powstał we współpracy wszystkich nauczycieli. Koordynatorem SZPEK jest Pani Małgorzata Czajka

     Program ten skupia działania naszej placówki wokół kultury i wyróżnia ją pośród innych na tle m.st. Warszawy. Działania kulturalne podejmowane w naszej szkole znacząco podnoszą kompetencje kulturowe uczniów, kształtują i rozwijają ich postawy społeczne. Pokazują alternatywne formy spędzania czasu, stwarzają warunki do rozwijania aktywności twórczej, odkrywania pasji i uzdolnień.

     By spełnić zamierzone w edukacji kulturalnej cele, nauczyciele wszystkich przedmiotów zostali włączeni w proces upowszechniania kultury. Nieocenione w tym zakresie jest partnerstwo instytucji kultury i placówek oświatowych. Warto podkreślić liczbę projektów z zakresu edukacji kulturalnej, które cyklicznie są realizowane w naszej szkole.

     Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska – projekt, do którego w drodze ogólnopolskich eliminacji zakwalifikował się chór SP 344. Projekt realizowany jest w ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych. Organizatorem Projektu jest Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu przy współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ma on na celu wspieranie chórów merytorycznie, metodycznie i finansowo. 

     Opera Enter - interaktywny projekt edukacyjny Warszawskiej Opery Kameralnej. Projekt zakłada spotkania warsztatowe w roku połączone z obejrzeniem spektaklu muzyczno-teatralnego w Warszawskiej Operze Kameralnej.

     Spotkania z Muzyką – projekt edukacyjny Filharmonii Narodowej polegający na przeprowadzeniu w  ciągu roku na terenie szkoły cyklu 10 koncertów muzycznych dla dzieci. Podczas koncertów artyści Filharmonii Narodowej prezentują muzykę twórców polskich, europejskich i z innych kontynentów. Prelegenci przekazują wiadomości z zakresu form muzycznych, historii muzyki, biografii kompozytorów, a także informacje o budowie i tajnikach gry na różnych instrumentach. Każdy koncert trwa 45 minut.

     Chór "Warszawskie Grzmoty" - zajęcia rozwijające umiejętności wokalne dzieci i młodzieży. Projekt skierowany jest do uczniów klas I-VI SP 344, jej absolwentów i uczniów innych szkół podstawowych Białołęki. Polega na organizowaniu cyklicznych zajęć chóralnych z podziałem na sekcje wokalne w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Chórzyści w ciągu roku szkolnego w ramach projektu uczestniczą w różnorodnych warsztatach artystycznych, biorą czynny udział w koncertach z innymi chórami, występują w konkursach muzycznych, uczestniczą w spektaklach baletowych i operowych. Projekt realizowany jest w korelacji z Ogólnopolskim Programem Rozwoju Chórów Szkolnych.

     Opera w oczach dziecka – projekt, w ramach którego przeprowadzany jest cykl wycieczek edukacyjnych do Teatru Wielkiego przybliżających uczniom świat opery i baletu. 

     WisłoFonia - projekt WIE skupiający działania wokalno-muzyczno-teatralne wokół tematyki rzeki Wisły.

     Varsavianistyczna szkoła - nasza szkoła otrzymała certyfikat „Varsavianistycznej szkoły”. Projekt upowszechnia wśród uczniów wiedzę o Warszawie, wykorzystując ich aktywność twórczą i integrując społeczność szkolną wokół działań na rzecz naszego miasta. Certyfikat „Varsavianistycznej szkoły” przyznawany przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy.

     Migamy migiem – innowacja w ramach edukacji włączającej na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ramach projektu prowadzone są zajęcia z języka migowego w klasie integracyjnej. Projekt ma na celu przełamywanie barier komunikacyjnych oraz integrację społeczeństwa z osobami niesłyszącymi.

     Łaziki – Klub Dzieci Ciekawych Świata - program wycieczek edukacyjnych dla dzieci po Warszawie realizowanych w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych przy wsparciu Rady Rodziców SP 344.

     Z Kleksem przez Białołękę - projekt Fundacji AVE przy wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy promujący historię lokalną. Projekt ma na celu promocję historii i dziedzictwa kulturowego Białołęki głównie wśród dzieci. Polega na realizacji cyklu nieszablonowych, oryginalnych, interaktywnych warsztatów o dziejach Białołęki w formie zajęć stacjonarnych i plenerowych.

     Akcja Labirynt - projekt organizowany przez Fundację Muzyka jest dla wszystkich. To kompleksowe artystyczne działania, łączące twórczy potencjał dzieci, młodzieży, nauczycieli oraz młodych warszawskich artystów. Głównym celem Projektu jest zainteresowanie uczniów aktywnością twórczą, eksperymentowaniem, podnoszeniem kompetencji artystycznych, zwłaszcza muzycznych. Dialog z dziecięcą i młodzieżową wyobraźnią realizowany jest poprzez zabawę, performance, improwizacje, wprowadzanie w arkana sztuki historycznej i współczesnej przy poszanowaniu potrzeb i zainteresowań uczestników. W ramach Projektu odbywa się kilka jednodniowych warsztatów artystycznych dla uczniów, realizowanych w siedzibie Orkiestry Sinfonia Varsovia.

     Etyka nie tylko dla smyka – program ogólnopolski. Ma on na celu zwiększenie roli środowiska oświatowego w kształtowaniu postaw etyczno-moralnych uczniów, przygotowując ich do współdziałania w budowaniu demokratycznego społeczeństwa. Głównym celem projektu jest wspieranie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w realizacji zagadnień etycznych i antykorupcyjnych w ramach założeń podstawy programowej dla I etapu edukacyjnego.

     Adventskalender - projekt dotyczy uczniów klas niemieckojęzycznychPolega m.in. na przygotowaniu kalendarzy adwentowych wykorzystując różne formy przestrzenne.

     Irlandia w szkole – językowy  projekt edukacyjny, który ma za zadanie przybliżyć uczniom najważniejsze zagadnienia związane z Irlandią. Projekt organizuje Fundacja Kultury Irlandzkiej, która od wielu lat aktywnie popularyzuje wiedzę o Irlandii wśród uczniów wszystkich poziomów edukacji.